Версии за Второто идване на Христос (второ пришествие, завръщане)Второто пришествие на Христос

Второто пришествие на Христос e християнско и ислямско вярване за завръщането на Иисус Христос на земята в края на човешката история и идването на Божието царство. Второто пришествие се свързва често и със Страшния (последния) съд. Но очакването за тези събития е различно дори за различните Християнски деноминации. 

Библията не посочва конкретен ден, в който Второто пришествие ще настъпи, но дава ясни знаци и събития, които го предшестват. Те всички са изпълнени. Целта на второто пришествие е да се установи Божието царство на земята и вече да няма болка, скръб и глад.

Две Версии за Второто идване

Библията и Корана предсказват, че Христос ще дойде за втори път. Основно има две различни версии за завръщането му. Едната е фантастична, за идване от небето, другата предсказва раждане на чисто дете, носещо Божията линия. Едни смятат, че самият Исус се завръща, други цитати са категорични, че става въпрос за нова личност, с ново име.

Казва се, че всяко око ще Го види, но се предупреждава, че който отрече, че Христос ще дойде на Земята (в плът) е лъжесвидетел и Антихрист. От дуга страна, Библията ясно уточнява, че двама ще бъдат на едно и също място, едниния ще разбере, другия не. С други думи, всички може да го видят и чуят за него, но не всички ще го приемат и последват. Нещо пожече, глава 19 на Библият говори за управниците на този свят воюващи срещу него. Преследващи Господа на Второто пришествие. Явно не осъзнавайки кой е той.

Кога и как идва Второто Пришествие

Свидетелите на Йехова получават откровение, че Христос се завръща през 1917 г. И разбира се, тогава започва първата Световна Война, която поставя основата за раждането на Месията. Той е заченат през 1919 г., веднага след завършването на Пръвата световна война. Ако е така, той е роден на земята през 1920 година. Но те пропуснали цитатите за раждане. Гледали към облаците, както Евреите. Но тък като никой не пристигнал на облаците, Йеховистите решават, че Пришествието се е осъществило само духовно. А всъщност тогава се е родило безгрешно дете. Библията казва, че това става на Изток, в Ориента.

От къде идва грешката. Да наистина, Библията споменава идване „върху небесните облаци“; "И ще видят Човешкия син, идващ върху небесните облаци със сила и голяма слава". Но в  самата Библия Ангелът уточнява, че това са 'Облаци от Свидетели', а не буквални облаци. Не можем да отречем, че Откровение 12:5 уточнява, че той ще се роди от жена;
„И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” (Мат. 24:30)
С други думи, Месията при второто пришествие се ражда веднага след появата на Комунизма (Червената революция, 1917 г.). Месиата със сигурност вече е роден (около 1920 г.) и изглежда различно от Исус, дори носи друго име, както пише в Отк. 19:12, „И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.”[1] Неговото име наистина е "Божието слово", на на родния му език.

Също както Второто пришествие на Илия

Тук се сещаме за второто пришествие на Илия, което се изпълнява чрез Йоан Кръстител, въпреки че Евреите го очакват да слезне от облаците, с колесница. Затова лесно можем да разберем грешката на Йеховитите, въпреки коректните откровения, които Бог им дава. Ако се молите искрено, откриете и разберете живота на Господа на Второто Пришествие, ще разберете много от другите откровения получени от християни, както и значението на провиденческите събития от 1917 до днес.

Виж, Второто пришествие чрез раждане

Първото идване на Христос също се е очаквало на облаците, поради думите на Данаил. Затова много евреи, четейки пророчеството на Данаил, са вярвали в идването на Месията на облаци: “Гледах в нощните видения и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Древния по Дни; и доведоха го пред Него” (Данаил 7:13). Но знаем, че това не е станало, а е било символично. Исус се ражда, както по-незначителното пророчество на Михей предсказва. По същия начин и днес, пророчеството за раждане в Отк. 12, е грубо пренебрехнато от болшинството християни. Ха..ха! Нима историята не се повтаря?!

Значението на Облаците

За тези които искат да знаят истината; Библията сама обяснява значението на "Облаците." В Отк. 17:15 Ангелът показва на Йоан, че това са "Облаци от свидетели", което символизира подготвените (отделените от мръсната вода), които са с чисти сърца и първи ще разпознаят и последват Господа на Второто Пришествие.[2] Разбирам, че това няма да промени тесногледото разбиране на егоистите, които си чакат някакво чудо, което не изисква никаква отговорност от тях. Но Бог не работи така.

Исус казва, че друг ще получи същата Мисия

Исус каза на Йоана, „И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец.” (Отк. 2:26-28). Тук става ясно, че ще се появи нова безгрешна личност като Исус ("върши дела чисти като Моите"), и че самият Исус ще му даде същата мисия ("както аз получих от Своя Отец"), което е Месиянската мисия ("Помазан," "да управлява всички народи с желязна тояга"). Затова Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.”[3]

Откровения 19 глава описва как това дете израства и е преследвано от управниците на този свят. описва "сватбата" му и неговата "невеста":
"Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила... Блажени тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца." Откровение 19:7,9
Исус казва, че вярващите (Християните) ще бъдат поканени на сватбата. Но ако те не пожелаят да дойдат, Бог ще изпрати Ангелите да съберат гости от улиците (т.е. други религии или невярващи). "И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикатпоканените на сватбата; но те не искаха да дойдат." (Матей 22:1-14.) Това отново ни напомня, че както вярващите Фарисеи не приха Исус, сега вярващите Християни, също може да се обърнат срещу Второто Пришествие. 

Други Пророчества за Второто Пришествие

Освен Библейския поглед за Второто Пришествие, може да се обърнем и към по съвременните пророци, като Нострадамус, Ванга и други. Или както самата Библия казва,
"Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците." (Амос 3:7).
Библията и Нострадамус се допълват в своите предсказания. Според Нострадамус, тази месиянска личност ще се роди на Изток, ще бъде Миротворец и силно преследван "Нов религиозен лидер", който "ще обединява религиите срещу Червеното (комунизма)", ще е свързан с името "Мун" и ще благославя стотици хиляди семейства.[4]

Ванга също описва Второто Пришествие като за физическа личност (Миротворец), "Този който ще подпише окончателния договор за мира на планетата". Ванга също пророкува обединението на религиите и осъзнаването, че Бог е един.[5] Но тя говори най-вече за учението и дейностите на Месиянската личност:[6]

1. Той ще Обедини религиите
2. Той ще работи за Световен Мир
3. Той ще иска да изгради Световна Магистрала
4. Той ще научи хората да се обичат отвъд раса, националност и религия


Нови откровения за връщането на Христос

Много хрисияни получават директни откровения и водене относно завръщането на Христос. Тези откровения обаче, предизвикват традиционното разбиране за връщане на облаците. Според тях, веднага след появата на "Червения змей" (комунизма), на Изток се ражда дете, което вече е израстнало и води всички раси, култури и религии към изграждането на Божието царство на земята.

НЕЛСЪН МАНДЕЛА ГОВОРИ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ
МАТРЕЯ БУДА ИЗПРАТИ ПОСЛАНИЕ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ

Всички светци и основатели на религии от духовния свят, също свидетелстват за тази Месиянска личност и работят с него, за изпълнението на Божията воля.

Второто пришествие на Хрисос: Как ще се върне Господа

Второто пришествие на Исус Христос, Иисус - завръщане на облаци, Библията

Второто пришествие 

Според Библията Второто пришествие идва "като крадец в ноща" (неразпознат от света), чрез раждането на безгрешно дете в Източна страна (Откр. 12:5).

Божествения Принцип е откровение, което разкрива много точно - кога, къде и как идва Второто пришествие. Нима ще се учудите, че това няма да стане според човешките очаквания, потдържани от традиционното християнство. Това, което те са тълкували по човешки буквално, се оказва, че са закодирани символи.

Второто пришествие идва на "Облаци" - символичен образ на подготвените с чисти сърца. Затова Библията ги нарича "Облаци от свидетели" - отделените от грешното общество, способни да го разпознаят. Това се потвържава от казаното в Откр. 19, че царете (управниците) ще се надигнат да воюват срещу него, а 'Червения змей' (Комунизма), ще се опита да го убие. Това не би станало, ако Господа се завърне буквално във изпаренията.

Според Библията, раждането на господа на Второто пришествие е веднага след Червената революция, 1917 г. и след края на Първата Световна Война 1918 г.

Според думите на самия Исус, "дали ще намери вяра", е възможно Християнството да преследва господа на Второто пришествие - идващ с "ново име" (Откр.19:12,13), подобно на Фарисеите преследвали Исус.

В такъв случай, дори най-вярващите християни ще бъдат порицани с думите, "махнете се от мене вие злодейци". Затова е казано, "бдете и се молете за да предстоите пред него". Затова прочетете следното откровение с много моливта. Прочети: Второто пришествие на Христа
Второто пришествие на Исус Христос, Иисус - завръщане на облаци, Библията

ПОДОБНИ БИБЛЕЙСКИ ТЕМИ

Грехопадението: Истината за греха на 
Грехопадението: Адам, Ева и Луцифер

Последните дни - Есхатология: Целта на историята

Целта на Месията: Трябваше ли Исус Христос да умре на кръста

Възкресение: Библейското разбиране за живота и смъртта
Второто пришествие на Исус Христос, Иисус - завръщане на облаци, Библията

Същността на Христа, Новорождението и Триединството
Принципи на възстановяването:Въведение в принципите по които Бог работи
Семействата на Адама, Ной и Аврам в Божията работа за спасение
Как Мойсей подготвя пътя модел за Исус в работа за спасение
Причини за повтаряемостта и цикличността в историята
Как реформациите подготвя света за завръщнето на Месията
Второто пришествие на Исус Христос, Иисус - завръщане на облаци, Библията

Второто пришествие в пророчествата на Настрадамус

Второто пришествие в пророчествата на Настрадамус

Ванга, Настрадаму, Библията и други предсказания допълват пъзела относно времето и личността на Второто пришествие: Какви са пророчествата за 2012 година? Какво представлява Края на света?Как, кога и къде ще се появи той? Как да го разпознаем? Ето обобщеното описание на Настрадамус и моите лични коментари:

НАСТРАДАМУС

Настрадамус пророкува за Месията идващ под името "Мун". Той ще бъде жестоко преследван и хвърлян в затвора. Ще се роди на изток, но ще пътува на запад - "лети в облъците". Ще "обединява религиите срещу червеното (Комунизма)". Ще благославя хиляди семейства навсякъде където отиде. Ще донесе новата истина и постави основата на бъдещия мир. прочети пълния текст

Съгласен съм, дори най-признатият анализатор на Настрадамус, Джон Хог, включва Преподобния Мун в своята книга "Настрадамус и Милениумът" като само един от възможните нови религиозни лидери за когото се отнася това пророчество. Настрадамус дава към 40 знака по-които да го познаем. Единия от тях е името ˝Мун˝. Проблема е че от 10 те възможни, всичките измират, само Корейският религиозен лидер, Сан Мьон Мун е все още жив. Така друг избор, освен това да е преподобния Мун, просто не ни остава!

Нещо повече, само Отец Мун изпълнява всичките знаци от предсказанието. Например, никой друг от възможните лидери на нови религии, освен д-р Мун, не ˝Обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)˝. Целият живот на Корейският Месия и всичките му усилия са насочени за междурелигиозен диалог, проекти за мир и съвместна дейност за спирането на атеистичния Комунизъм и аморалността. Така той единствен изпълнява това пророчество.

Така че човешки мнения и разсъждения много. На едни харева едно, на други друго, но факта който трябва да приемем, независимо дали на нас лично ни харесва или не, е че Настрадамус предсказва точно за Обединителната църква на преподобния Сан Мьон Мун. Корейските пророчества от преди 1000 години сочат точно същата личност. Настрадамус не е бил запознат с тях. Много от описанията за идващия ˝Миротворец˝ на Ванга и други пророчества също съвпадат с факти и дейности свързани с него. Това са факти!

Например Ванга го описва като "Миротоврец", "Човекът, който ще подпише вечния мир" и го свързва с проекти за мир, като "Световна магистрала" и "свръх-бързи влакове". Всичките организации и дейности на д-р Мун са отдадени за постигането на световен мир. Факт е че мирните преговори както в Корея така и в Израел бяха възможни благодарение на неговата дейност. Рейгън, Тачър и много други признават ключовата роля на д-р Мун за мирната развръзка в Студената Световна Война. Много правителства днес са вдъхновени от неговите успешни програми за разрешаване на проблемите с аморалността, разпадането на семействата и други глобални проблеми. Но най-важното, точно както Ванга споменава, д-р Мун е инициатора и спонсора на програмата за създаване на "Световна магистрала която да описва земното кълбо с влакове на магнитни възглавници, във вакумни тунели, които за броени часове ще обикалят земята." Тяхната скорост е няколко пъти по-голяма от тази при съвремените самолети.

Няма да е преувеличено ако кажем, че личността на Миротворецът от пророчествата ни е вече ясна - това е Корейският религиозен лидер, Сан Мьон Мун. Предсказано е че през 2012 година чрез него човечеството ще промени посоката си и обърне усилията си от война към мир, просперитет и разбирателство. Библията обещава, че той ще изгради Небесното царство на земята - Божият първоначален идеал, за свят на мир, хармония и любов за цялото човечество като Божии деца.

Рейгън обичаше да казва, "Вярвай но провери", но в случая да стоим на страна и наблюдаваме безучастно ще е по-скоро безотговорно. Нека всички направим усилие да изпълним нашата част от отговорността за да направим това възможно.